MENU

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví

 data-srcset

Co nabízíme

 • zjišťování znečištění životního prostředí a eutrofizace vody a půdy pomocí bioindikátorů
 • určování zdravotního stavu dřevin mimo les, stanovování příčin a rozsahu poškození porostů, vývoj a navrhování vhodných nápravných opatření
 • detekce chorob a škůdců okrasných rostlin
 • tvorba, udržování a genetická identifikace genotypů rostlin ve sterilních podmínkách
 • hodnocení výživového stavu okrasných rostlin, návrhy systémů výživy
 • šlechtění multifunkčních dřevin a okrasných rostlin
 • komplexní poradenství a realizace využití lokální biomasy pro energetické a materiálové účely
 • participativní plánování v oblasti ochrany a tvorby kulturní krajiny a systémů zeleně v sídlech
Duby u černého rybníku

Naše vybavení

 • Laboratoř biomonitoringu – stanovování koncentrací těžkých kovů a persistentních
 • organických sloučenin v rostlinách, půdě či vodě (ICP-MS, chromatograf MS, analyzátor Hg ad.)
 • Laboratoř explantátových kultur a DNA analýz – kultivace rostlinných kultur in vitro (flow-boxy, sterilizátory, dávkovače médií apod.), stanovení úrovně ploidie (flow-cytometr) a DNA analýzy (homogenizátor vzorků, termocyklér, sekvenátor ad.)
 • Laboratoř fytopatologie – izolace, kultivace, mikroskopická a molekulární determinace patogenních agens a jejich uchovávání, akustická tomografie dřevin, testování účinných látek
 • Laboratoř pěstebních technologií – hodnocení fyzikálních a chemických vlastností substrátů, minerálních substrátů (střešní, stromové, trávníkové) a kompostů
 • Experimentální stanice – polní ověřování dřevin, plodin a jejich porostů pro multifunkční využití

Služby pro veřejnou správu

Pro Ministerstvo životního prostředí: Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí.
Pro Ministerstvo zemědělství: Analýza vlivu pěstování RRD na zemědělské půdy.

Další služby a očekávání

Spolupráce na projektech výzkumu a vývoje (programy Technologické agentury ČR apod.).
Navázání dlouhodobých partnerství s podniky i obcemi.
Spolupráce s odbornými školami.

Příklady spolupráce a reference od firem

ČEZ a. s.

Analýza potenciálu biomasy v ČR a na modelovém území Hodonín.

Povodí Vltavy, s. p.

Management břehových porostů vodních toků, detekce a řízení rizik.

Lesy ČR, s. p.

Hodnocení významu invazních patogenů lesních dřevin, modelování jejich významu a vhodnosti prostředí, vývoj vhodných opatření.

Lovochemie a. s., Rašelina Soběslav a. s.

Hodnocení substrátů a návrhy jejich složení, návrhy hnojiv pro lesní i okrasné dřeviny.