MENU

Ústav termomechaniky AV ČR

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně

 data-srcset

Co nabízíme

 • Aerodynamický výzkum proudění v průtočných částech lopatkových a jiných strojů
 • Studie šíření znečištění a rozptylu nebezpečných látek, škodlivin, prachu a zápachu v ovzduší
 • Výzkum je prováděn především experimentálně pomocí fyzikálního modelování v aerodynamických tunelech, s možností ověření numerických simulací
Stavebnicový aerodynamický tunel s měřícím prostorem a optickými lavicemi

Komu je naše nabídka určena:

 • Strojírenské firmy zabývající se vývojem a výrobou energetických zařízení (turbíny, parní ventily atd.), proudových strojů a spalovacích motorů
 • Letecký průmysl
 • Firmy zabývající se problematikou znečištění ovzduší – návrh a aplikace nových výzkumných metod pro řešení problematiky znečištění ovzduší
 • Firmy požadující studie šíření nečistot a nebezpečných látek z jejich provozů ovzduším
 • Developerské subjekty požadující studie proudění v blízkosti budov (odvětrávání znečištění z dopravy, komfort v prostorech mezi obytnými komplexy atd.)
 • Firmy zabývající se výpočty turbulentního proudění – validace výpočtů

Naše vybavení

Stavebnicový aerodynamický tunel

Výzkum proudění v radiálních lopatkových strojích, sestavách ventilů, proudění v těsnících mezerách a labyrintových ucpávkách, kalibrace sond (včetně transsonické oblasti), řešení úloh z oboru aeroelasticity.

Nízkorychlostní (do 10 m/s) otevřený aerodynamický tunel

(Průřez 1,5 × 1,5 m); laserová anemometrie (plošné (systém TR-PIV) a bodové (systém LDA) měření rychlostního pole); plošné měření koncentračního pole (systém PLIF); bodové měření koncentračního pole ionizačním detektorem s rychlou odezvou; 3D traverzovací systém.

Lopatkový tunel

Výzkum proudění v axiálních lopatkových strojích.

Model Pařížské ulice v Praze připravený k vložení do aerodynamického tunelu

Služby pro veřejnou správu

 • Studie pro evakuační plány – únik chemických látek z továren, skladů, při teroristických útocích
 • Studie pro plánování městské zástavby – šíření zplodin a nečistot v uličních kaňonech a v okolí developerských projektů
 • Kraje, státní úřady – další studie, např. vliv přeměny reliéfu krajiny na šíření prachu do okolního prostředí, šíření škodlivin z lokálních zdrojů atd.

Příklady spolupráce a reference od firem

Doosan Škoda Power

Vývoj štíhlých lopatek posledních stupňů parních turbín pro energetiku – přes 40 let trvající spolupráce se společností Škoda Power na vývoji turbín pro českou energetiku, optimalizace průtočných částí parních ventilů

Doosan Heavy Industries, Jižní Korea

Optimalizace lopatek axiálních kompresorů

Kovohutě Příbram a.s.

Výzkum znečištění ovzduší olovem emitovaným ze závodu

Ecoprogress, s.r.o.

Šíření uhelného prachu do okolních sídlišť v případě plánovaného postupu těžby uhelného dolu Tušimice – Libouš

Sdružení měst a obcí Orlice

Studie znečištění ovzduší exhalacemi SO2 v okolí továren firem Bravo, a. s. a Masokombinát v Jablonném nad Orlicí

Město Pardubice

Simulace úniku chlóru ze Synthesie a. s. Semtín; šíření toxických látek v městské zástavbě Pardubic – studie v rámci přípravy evakuačního plánu obyvatel pardubické aglomerace

Město Praha

Simulace šíření bojové chemické látky (sarinu) v případě teroristického útoku na Staroměstském náměstí v Praze