MENU

Ústav jaderné fyziky AV ČR

 data-srcset

Co nabízíme

Nabízíme spolupráci subjektům z oblasti energetického průmyslu, strojírenství, dopravy, výrobcům lékařských komponent, lékařským a farmaceutickým podnikům, potravinářským podnikům i subjektům zaměřeným na životní prostředí.

Poskytujeme také expertní analýzy pro státní správu.

  • Ozařovací služby včetně studie proveditelnosti a návrhu experimentů – ozařování biologických vzorků, testování radiační stability a odolnosti, produkce komerčních i nekomerčních radionuklidů pro přípravu radiofarmak, radiační sterilizace, radiační modifikace vlastností materiálů (optické, elektrické či mechanické vlastnosti), radiační polymerizace a síťování plastických hmot
  • Iontová implantace – příprava nanostruktur a dopování materiálů iontovou implantací pro mikroelektroniku, optiku, laserové technologie, fotoniku, spintroniku a biomedicínu, příprava vrstevnatých struktur s význačnými mechanickými, optickými nebo optoelektronickými vlastnostmi
  • Materiálové a texturní analýzy – určování krystalografické a magnetické struktury, vývoj struktury při externím vlivu teploty či tlaku, určování reziduálních napětí v kovech a keramikách (např. v okolí svárů) apod.
  • Thin Layer Activation – metoda aktivace tenkých vrstev, nedestruktivní sledování povrchových změn (otěr, opotřebení, koroze) značením pomocí radioizotopů; lze využít pro automobilový a strojírenský průmysl
  • Charakterizace materiálů a prvkového složení – modifikace krystalických materiálů pro průmysl, charakterizace mikrostruktury v kovech, keramikách a sklech apod., prvková charakterizace slitin či high-tech materiálů, které lze obtížně charakterizovat jinými analytickými metodami
  • Monitoring životního prostředí – analýza aerosolů, půdy, splaškových kalů, biomonitoring, koloběh vody (vodíku), dozimetrie, studium a monitoring antropogenních vlivů v přírodě
  • Potravinářství a nutriční věda – určování základních a toxických stopových prvků v potravinách a nápojích
  • Biomedicína – příprava radiofarmak, radiační sterilizace, určování základních a toxických stopových prvků v lidských a zvířecích tkáních, materiálový výzkum lékařských komponent (např. kloubní náhrady) atd.
  • Archeologie – analýza kovových a skleněných artefaktů, expertní služby zjištění stáří metodou radiouhlíkového datování (datování organických materiálů)

Naše vybavení

CANAM – Laboratoř cyklotronů a rychlých neutronů

Izochronní cyklotron U-120M a cyklotron TR-24 – unikátní intenzivní zdroje svazků nabitých částic a rychlých neutronů pro astrofyzikální experimenty, měření excitačních funkcí a jaderných dat, ozařování biologických vzorků, testování radiačního poškození elektronických komponent a produkci fluorescenčních nanodiamantů.

CANAM – Laboratoř urychlovače Tandetron

Urychlovač Tandetron – aparatury pro analýzy metodou protonové fluorescenční analýzy (PIXE), pružným rozptylem nabitých částic (RBS, RBS channeling, ERDA, ToF ERDA) a různými jadernými reakcemi (PIGE, NRA), vybavení pro iontovou implantaci vzorků, externí svazek pro ozařování a mikrosvazek umožňující fokusaci iontů do velikosti méně než 1 μm.

CANAM – Laboratoř neutronové fyziky

Zařízení neutronového rozptylu (určování krystalografické struktury, fázová analýza, určování magnetické struktury, vývoj krystalografické či magnetické struktury při externím vlivu teploty či tlaku atd.), zařízení neutronové fyziky (nedestruktivní měření koncentrace některých lehkých izotopů, přesné určování koncentrace izotopů/prvků B, Cd, Sm, Gd, H, Cl atd.).

Aplikační dozimetrická laboratoř

Nízkopozaďová měření a práce s radioaktivními materiály, radiouhlíková datovací laboratoř s mezinárodním kódem CRL, sekundární kalibrační laboratoř pro záření gama, molekulární a buněčná radiobiologie, zdroje ionizujícího záření, kapalné scintilační spektrometry, vysokorychlostní optický mikroskop určený ke snímání a digitalizaci velkých ploch (jediný tohoto druhu v Evropě), aktivní i pasivní detektory záření pro měření ve směsných polích záření.

Další služby a očekávání

Jsme otevřeni různým formám spolupráce, zejména spolupráci formou kolaborativního výzkumu.

Příklady spolupráce a reference od firem

HYDRA a.s.

Kontrola kvality a procesu výroby svitkových kondenzátorů, analýzy kondenzátorových fólií, studium homogenity a stechiometrie kovové vrstvy a obsahu stopových prvků.

ON Semiconductor a.s.

Složení krystalických materiálů, obsah a hloubkový profil lehkých prvků, analýza stopových prvků, polohování dopantů v krystalech.

Generi Biotech s.r.o.

Produkce fluorescenčních a luminiscenčních nanodiamantů.

RadioMedic s.r.o.

Produkce radionuklidů pro přípravu radiofarmak.

HVM s.r.o., SHM s.r.o.

Charakterizace vícevrstevných systémů mechanicky odolných a otěruodolných vrstev připravovaných v plazmatických reaktorech.