MENU

ÚJV ŘEŽ

 data-srcset

Co nabízíme

Projektové a inženýrské služby – všeprofesní projektové a předprojektové činnosti, včetně souvisejících inženýrských a poradenských služeb, v oblasti investiční výstavby energetických zařízení (klasická energetika; teplárenství; spalování odpadu; průmyslová energetika), vypracování dokumentace EIA.

Nízkoemisní uhelná energetika – projekty, zaměřené na oblast záchytu a ukládání oxidu uhličitého (CCS), vznikajícího při spalování nebo zplyňování fosilních paliv.

Vodíkové technologie v energetice a dopravě – realizace energetických systémů na klíč, akumulace do vodíku, methanizace, PtG. Poradenství při začleňování vodíkových vozidel do vozového parku, podpora rozvoje infrastruktury plnicích stanic; vývoj vlastních užitkových vozidel s vodíkovým pohonem a další pilotní projekty.

Materiálové inženýrství a zkušebnictví – výzkum a vývoj speciálních materiálů pro jaderné i nejaderné využití, povrchové úpravy materiálů. Aplikace nanotechnologií v oblasti nakládání s radioaktivními odpady.

Akreditované laboratoře – laboratoře v pěti oblastech, pokrývajících vybrané mechanické, fyzikálně-chemické, elektrické, radiační a radiochemické (radioaktivita) vlastnosti materiálů, akreditovaná zkušební měření, zkoušky a analýzy.

Radioaktivní odpady – komplexní služby v nakládání s RAO, zpracování institucionálních RAO, záchytů neznámých a opuštěných zdrojů ionizujícího záření, hlavní inženýrská a výzkumná podpora projektu Hlubinného úložiště v ČR. Vývojová a technická podpora pro modernizaci přípovrchových úložišť nízko a středně aktivních odpadů.

Jaderné reaktory IV. generace a malé reaktory – výzkumné a vývojové aktivity zaměřené na provozované jaderné reaktory, jaderné reaktory nové generace (Gen IV) a malé modulární reaktory.

Bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení – vývoj bezpečnostních metodik v oblasti termohydraulických analýz, chování paliva v reaktoru, výpočty pro simulace řešení těžkých havárií, pravděpodobnostní hodnocení rizik, modelování a vizualizace.

Palivový cyklus – výzkumy související s aktivní zónou reaktoru a palivovými vsázkami. Podpora zadní části palivového cyklu a příprava k jeho uzavření.

Radiofarmaka – zaměření na metodu pozitronové emisní tomografie, výroba a kontrola kvality léčivých přípravků a léčiv pro klinické zkoušení; výzkum a vývoj v oblasti radiofarmak terapeutických i diagnostických, mimo jiné i na značení protilátek a proteinů radionuklidy; provoz tří PET center v ČR (Řež, Praha, Brno)

Naše vybavení

Akreditované laboratoře, pilotní zařízení v oblasti vodíkových technologií, horké a polohorké komory pro ozařovací experimenty, kobaltové ozařovače, technologie zpracování radioaktivních odpadů, výkonné mikroskopy, 3 cyklotrony a čisté výrobní prostory a řada dalších technologií.

ÚJV Řež, 21. června 2012

Služby pro veřejnou správu

Největší zpracovatel institucionálních odpadů v ČR, největší dodavatel PET radiofarmak na pracoviště nukleární medicíny v ČR, hlavní inženýrská a výzkumná podpora projektu Hlubinného úložiště v ČR (řízeno SÚRAO), poradenství pro státní správu při zavádění vodíkových technologií v energetice a dopravě (MPO, Ministerstvo Dopravy), služby a analýzy pro Státní ústav jaderné bezpečnosti a další.

Další služby a očekávání

Neváhejte nás kontaktovat, pokud řešíte cokoliv z oblasti energetiky, projektování, pokročilého materiálového inženýrství, vodíkových technologií, OZE nebo projekty, související s využitím ionizujícího záření.

Příklady spolupráce a reference od firem

ČEZ, a.s.

Podpora bezpečnosti provozu obou českých jaderných elektráren, programy řízení životnosti komponent, ekologizace provozu klasických elektráren a tepláren a řada dalších projektů.

Slovenské elektrárne, a.s.

Podpora dostavby jaderné elektrárny Mochovce.

ŠKODA JS a.s.

Řada projektů v zahraničí.

ŠKODA PRAHA a.s.

Retrofity tepelných elektráren v ČR.

Řada českých i zahraničních firem z celého světa

Projekty v oblasti testování materiálů pro specifické prostředí, viz naše webové stránky.

Galerie