MENU

CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ

 data-srcset

Co nabízíme

Materiálový výzkum včetně radiačního testování

 • realizace testování materiálů v různých provozních prostředí s vysokým korozním potenciálem (vysoké teploty, tlaky, chemické prostředí – např. superkritická voda, tekuté kovy) nebo s radiačním zatížením
 • mechanické testování materiálů a komponent včetně materiálů po ozáření
 • hodnocení mikrostruktur materiálů po expozici, analýzy příčin poruch

Aplikace ionizujícího záření

 • poskytování neutronových a gama polí pro oblast výzkumu interakce záření s hmotou
 • provádění výpočetních analýz, měření a hodnocení transportu záření
 • poskytování ozařovacích kapacit pro testování materiálů a vývoj a výrobu radioizotopů pro medicínské nebo průmyslové aplikace
 • vývoj a aplikace neutronové radiografie a neutronové aktivační analýzy

Vodíkové a akumulační technologie

 • vývoj a aplikace moderních metod výroby vodíku
 • vývoj a aplikace akumulačních jednotek

Podpora energetiky a průmyslu

 • výzkumná podpora provozu elektráren, bezpečnostní hodnocení a analýzy
 • vývoj a aplikace metod nedestruktivního testování
 • vývoj a aplikace metod, manipulátorů a robotických systémů pro diagnostiku stavu technologií

Chemie

 • vývoj a aplikace analytických metod
 • vývoj a aplikace metod čištění vod – membránové metody, separační metody, odstraňování nebezpečných látek, příprava ultračistých vod
 • Water management v průmyslových provozech

Zpracování a likvidace odpadů

 • vývoj a aplikace metod pro zpracování a likvidaci radioaktivních nebo toxických odpadů
 • optimalizace objemu a uložení odpadů

Naše vybavení

 • Jaderné reaktory LVR-15 a LR-0
 • Horké komory
 • Laboratoře mikrostrukturálních a mechanických analýz
 • Studený kelímek – testování vlastností materiálů za velmi vysokých teplot
 • Laboratoř nedestruktivního testování

Podrobný přehled infrastruktur a možnosti open access využití najdete na http://www.cvrez.cz/oa

Nabídka služeb

Neváhejte nás kontaktovat, pokud řešíte cokoliv z oblasti energetiky, projektování, pokročilého materiálového inženýrství, vodíkových technologií, OZE nebo projekty, související s využitím ionizujícího záření.

Služby pro veřejnou správu

Největší zpracovatel institucionálních odpadů v ČR, největší dodavatel PET radiofarmak na pracoviště nukleární medicíny v ČR, hlavní inženýrská a výzkumná podpora projektu Hlubinného úložiště v ČR (řízeno SÚRAO), poradenství pro státní správu při zavádění vodíkových technologií v energetice a dopravě (MPO, Ministerstvo Dopravy), služby a analýzy pro Státní ústav jaderné bezpečnosti a další.

Příklady spolupráce a reference od firem

ČEZ a.s./ÚJV Řež, a.s.

Výzkum v oblasti hodnocení životnosti tlakových nádob reaktorů.

Doosan Škoda Power, s.r.o.

Výzkum a vývoj korozně odolné NT lopatky pro parní turbíny.

ALVEL, a.s.

Výzkum a vývoj technologie povrchových úprav povlakových trubek palivových elementů jaderných reaktorů pro zvýšení jejich odolnosti v provozních i havarijních podmínkách a při dlouhodobému skladování.

ESTCOM CZ a.s.

Materiály pro pokročilé jaderné reaktory a další energetické aplikace (vývoj keramických a kovových konstrukčních materiálů s cílem dosáhnout lepší odolnosti; porovnání odolnosti vysokoteplotních slitin dodaných ze sléváren se stejnými slitinami vyrobenými z vratu materiálu po výrobě vysokoteplotních komponent metodou vytavitelného modelu).

MPOWER Engineering, a.s.

Vývoj komponent pro rychlé reaktory a pro aplikaci v jaderné fúzi