MENU

Biotechnologický ústav AV ČR

Strukturní biologie a proteinové inženýrství

 data-srcset

Co nabízíme

Laboratoř biomolekulárního rozpoznávání (prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.)

 • produkce, purifikace a biofyzikální charakterizace lékařsky důležitých proteinů, především cytokinů z rodiny Interleukinu 10 a jejich receptorů
 • s tím souvisí i využití námi vytvořeného unikátního proteinového scaffoldu pro přípravu inhibitorů, případně aktivátorů, signálních drah interleukinů, interferonů a jiných signalizačních molekul; pomocí proteinového inženýrství, výpočetních metod a tzn. nekanonických aminokyselin lze modifikovat náš scaffold pro diagnostické a detekční účely

Laboratoř inženýrství vazebných proteinů (RNDr. Petr Malý, CSc.)

 • příprava nových typů malých vazebných proteinových molekul, které se vážou ke svým cílům s vysokou afinitou a specificitou a mohou nahrazovat komplexní molekuly protilátek v různých aplikacích při diagnostice a terapii lidských onemocnění: jsou vhodné např. k vývoji diagnostických souprav, vakcín, imunoterapeutik a teranostik; komerční potenciál skýtá zejména vývoj proteinů “na míru“
 • vývoj diagnostických souprav ke sledování účinnosti polyvalentních veterinárních vakcín

Laboratoř struktury a funkce biomolekul (Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.)

 • strukturní a biofyzikální charakterizace lékařsky a biotechnologicky důležitých enzymů a jejich komplexů moderními krystalografickými a biofyzikálními metodami, cílená modifikace těchto látek za účelem zvýšení jejich účinnosti, stability a využitelnosti

Laboratoř strukturní biologie

 • zakázkové klonování, heterologní exprese, purifikace a biochemická, biofyzikální a strukturní charakterizace cílových proteinů; k dispozici jsou optimalizované expresní systémy založené na E.coli, kvasinkách (K. lactis, P. pastoris), hmyzích buňkách (S2 buňky, bakulovirový systém) a savčích buňkách (HEK293)
 • identifikace molekulárních cílů rakovinných léčiv (RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.)

Naše vybavení

Centrum molekulární struktury (CMS)

Expertíza, měření a asistence v následujících oblastech:

 • krystalizace biologických molekul
 • monokrystalová rentgenová difrakce
 • řešení krystalových struktur biologických molekul
 • analýza maloúhlovým rentgenovým rozptylem (SAXS)
 • techniky pro sledování struktury a stability biomolekul (DSC, DSF, DLS, CD)
 • stanovení parametrů interakcí makromolekulárních látek (SPR, ITC, MST)
 • časově rozlišená fluorescence a infračervená spektroskopie (FTIR)
 • identifikace a charakterizace bílkovin pomocí hmotnostní spektrometrie
 • charakterizace posttranslačních modifikací
 • sledování terciární a kvartérní struktury proteinů

Přístrojové vybavení:
http://www.ibt.cas.cz/core-facility/CMS/equipment.html
Kontakt:
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D., +420 325 873 758

Další služby a očekávání

Smluvní výzkum.
Krátkodobé i dlouhodobé projekty s biotechologickými a farmaceutickými společnostmi.
Komerční spolupráce.

Příklady spolupráce a reference od firem

DYNTEC spol. s r.o.

Soupravy na testování kvality vakcín při vývoji nových polyvalentních veterinárních vakcín.

NOVOZYMES A/S

Určování struktury průmyslově významných enzymů.

MERCK & Co. (MSD)

Zakázková exprese, purifikace a krystalizace cílového proteinu.

BAYER AG

Zakázková exprese, purifikace a krystalizace cílového proteinu.

Galerie