MENU

BIOCEV

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy

 data-srcset

Co nabízíme

Možnost komerční spolupráce, spolupráce formou smluvního nebo kolaborativního výzkumu pro:

Biotechnologické a biomedicínské společnosti – návrh nových diagnostických postupů v léčbě závažných onemocnění, hledání prvotních indikátorů choroby, školení zaměstnanců v pokročilých biotechnologických metodách apod.

Zemědělství – epigenetika – výzkum kvality výživy skotu a jejího vlivu na dojivost a kvalitu masa, vývoj vakcín pro hospodářská zvířata

Farmaceutický průmysl – návrh nových léků a jejich formulací, testování účinnosti nových látek ve specificky navozených modelových situacích. Preklinické testování kandidátních látek na zvířatech (např. testy toxicity, farmakokinetické, toxikokinetické, hematologické, biochemické a bioanalytické testování, histopatologie, imunologické metody apod.).

Potravinářství – možnost využití vědeckých poznatků pro výrobu inovativních zdravých produktů, příprava nanoformulací důležitých potravinových doplňků (např. využití kurkuminu jako účinné látky proti neurodegenerativním onemocněním). Testování kvality potravin, vody aj.

Naše vybavení

Využití servisních laboratoří, tzv. core facilities, i pro externí uživatele (open access):

České centrum pro fenogenomiku
www.phenogenomics.cz

 • expertíza a servis ve výzkumu funkce genů
 • široké portfolio služeb genetického inženýrství: tvorba myších modelů nemocí, jejich kryo-archivace a distribuce, pokročilé fenotypizační i zobrazovací metody, chovy zvířecích modelů bez specifických patogenů
 • preklinické testování kandidátních látek na zvířecích modelech (viz výše)

Zobrazovací metody – Czech-Bioimaging
www.czech-bioimaging.cz

 • optická (fluorescenční) mikroskopie, elektronová mikroskopie a průtoková cytometrie
 • zacvičení a přístup k pokročilým přístrojům, mikroskopické kurzy
 • konzultační služby týkající se optimálního nastavení podmínek experimentu, přípravy vzorku, sběru dat, analýzy a interpretace získaných výsledků

Kryotechnologie

 • dlouhodobé uchovávání vzorků v kapalném dusíku nebo jeho párách

Centrum molekulární struktury (CMS)

 • expertíza, měření a asistence v oblastech prostorové struktury, funkce a biofyzikálních vlastností biologických molekul

Gene Core

 • komplexní služby v oblasti genové exprese – kontrola kvality experimentu, single cell analýza, vysokokapacitní a digitální PCR, příprava NGS knihoven
 • Two-tailed PCR – nová ultra sensitivní technika pro analýzu malých molekul RNA (microRNA) pomocí patentově chráněné struktury DNA-oligonukleotidu sloužícího pro záchyt molekul microRNA

OMICS Proteomika a Genomika

 • analytické služby v oblasti proteomiky, metabolomiky a analýzy malých molekul, plný proteomický servis – izolace proteinů z dodaného vzorku, štěpení trypsinem, analýza na nanoLC/MS a vyhodnocení dat, servisní služby v oblasti sekvenace DNA a fragmentační analýzy DNA

Laboratoř čistých prostor

 • Laboratoř má zaveden farmaceutický systém jakosti, který respektuje směrnice komise evropského společenství 2003/94/ES, 91/356/EEC a 91/412/EEC stanovující zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi, jištění kvality a řízení rizik pro jakost (GMP)
 • výroba zdravotnických prostředků, léčivých látek a hodnocených léčivých přípravků, které odpovídají požadavkům registrace nebo povolení klinického hodnocení
 • laboratoř nabízí tyto služby: základní chemické syntézy a zpracování produktu (i s aktivními farmaceutickými substancemi), polymerace, horkovzdušná nebo parní sterilizace produktu, lyofilizace, konečná úprava produktu s požadavkem na sterilitu nebo apyrogenitu, analytická kontrola meziproduktů a produktů

Další služby a očekávání

Jsme otevřeni různým formám spolupráce (smluvní výzkum, kolaborativní výzkum, krátkodobé i dlouhodobé projekty s biotechologickými, farmaceutickými a potravinářskými společnostmi).
V oblasti vzdělávání se věnujeme školení firemních pracovníků v pokročilých biotechnologických metodách.

Příklady spolupráce a reference od firem

Celgene, s.r.o.

Symposium G3

Wake Forest University Health Sciences

Identifikace a charakterizace genetických faktorů přispívajích k chronickým onemocněním ledvin

PHJ s.r.o.

Popis validované metodiky LC-MS stanovení analytu ve zvířecí plasmě (matrici) 5x

Bio-Vendor – Laboratorní medicína, a. s.

Provedení laboratorních testů, které budou založeny na hmotnostně spektrometrické detekci imunoafinitně nabohacených antigenů

AGRAGROUP a.s.

Vývoj a výzkum inovativní formulace inhibitoru

Novartis s.r.o.

Vypracování analýzy nemocných s myelodysplastickým syndromem

Cann & Cann Research s.r.o.

Zavádění nových léčebných metod a přístupů

Tecniplast S.p.A., Italy

Technical consultancy and training